Kontakt 

Media Społecznościowe

 

Procedura organizacji pracy

Szkoły Podstawowej Aslan

im. C.S. Lewisa w Głogowie

od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego  pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego

I. Cel

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa.

II.  Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

Dyrektor szkoły 

III. Postanowienia ogólne

1. Do szkoły  może przychodzić tylko:

a) uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,

b) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,

c) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.  

2. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez opiekunów bez objawów

chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.

3. Przez objawy chorobowe rozumie się:

a) podwyższoną temperaturę ciała,

b) ból głowy i mięśni,

c) ból gardła,

d) kaszel,

e) duszności i problemy z oddychaniem,

f) uczucie wyczerpania,

g) brak apetytu.

4. Należy ograniczyć na terenie szkoły  przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna zobowiązać do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe

lub dezynfekcja rąk).

5. Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej opiekunów odprowadzających dzieci                             z zachowaniem zasady 1 opiekun na ucznia/uczniów przy zachowaniu dystansu społecznego od kolejnego  opiekuna  i pracownika szkoły min. 1,5 m.

6. Wychowawcy klasy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z opiekunami ucznia.

 

IV. Higiena i dezynfekcja

1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły  zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed  jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

2. Na terenie szkoły  obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa.

3. Szkoła  wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych                    

 i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.

4. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowy termometr dostępny w pokoju nauczycielskim. W przypadku posiadania innych termometrów niż bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.

5. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka dezynfekującego, zwłaszcza

w zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń.

6. Na terenie szkoły  przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym  blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur i włączników.

7. Przed wejściem do budynku szkoły i obowiązuje dezynfekcja rąk.

8. Przed wejściem do budynku szkoły i szatni umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk.

9. Przy wejściu do szkoły  należy umieścić numery telefonów do właściwej stacji sanitarnoepidemiologicznej,  oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

10. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia

rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk.

11. Z sali, w której przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie

umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane

podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

 

V. Organizacja pracy szkoły

1. Zapewnia się taką organizację pracy szkoły, która ograniczy gromadzenie się  poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły  (np. różne godziny: rozpoczynania zajęć,  przerw lub zajęć na boisku) oraz uniemożliwi częstą zmianę pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

2. Dopuszcza się możliwość zmiany czasu prowadzenia zajęć edukacyjnych, jednak nie krócej niż 30

min. I nie dłużej niż 60 min., zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3. W klasach I-III przerwy organizuje nauczyciel adekwatnie do potrzeb uczniów, jednak nie rzadziej

niż co 45 min.

4. W celu umożliwienia zachowania dystansu społecznego dopuszcza się możliwość zmiany czasu przerw między zajęciami w klasach IV-VIII.

5. Zaleca się organizację przerw dla uczniów w miarę możliwości na świeżym powietrzu.

6. Sale lekcyjne oraz części wspólne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.

7. Unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustala się

bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.

8.  Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku

szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli szkoła posiada szafki.

9. Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich podręczników i przyborów.

10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów.

11. Szkoła/ organizuje zajęcia świetlicowe w świetlicy szkolnej lub, jeśli istnieje taka konieczność w innych salach dydaktycznych.

12. Do regulaminu korzystania ze świetlicy należy wprowadzić zapisy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w okresie pandemii.

13. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę, szczególnie przed przyjęciem wychowanków.

14. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe należy wyposażyć w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.

15. Dopuszcza się dostarczenie przez firmy cateringowe posiłków w pojemnikach zbiorczych a następnie

rozdzielenie ich na talerze i sztućce wielorazowe znajdujące się na wyposażeniu szkoły

 

VI. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia.

1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu

lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości.

2. Dziecko znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora szkoły.

3. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała:

a) jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia  w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły/placówki) i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,

b) jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C-37,9°C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania ze szkoły.

4. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów    i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.

5. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek  poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.

6. Dyrektor szkoły  informuje organ prowadzący  o podejrzeniu zakażenia ucznia.

7. Rodzice dzieci z klasy/grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie informowani są

o zaistniałej sytuacji.

8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.

9. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący                               o zaistniałej sytuacji.

10. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę

zaistniały przypadek.

11. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą

innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

 

VII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel,

złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje następujące działania:

a) kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi

osobami),

b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem

celem weryfikacji stanu zdrowia,

c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,

d) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora

szkoły.

2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu

sprzątaniu.

3. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.

4. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub ucznia innych objawów chorobowych stosuje się

działania opisane w pkt. 1).

5.  Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.

6. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

7. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą

innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

 

VIII. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie

1. Definicja KONTAKTU obejmuje:

a) każdego pracownika szkoły/placówki/rodzica/opiekuna prawnego ucznia pozostającego                                   w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,

b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,

c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.

2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:

a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,

b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,

c) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarnoepidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjnozakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3. Pozostali pracownicy szkoły nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.

4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami   sanitarnymi.

IX. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły

1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji                                                       i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje  stosowną decyzję o zamknięciu placówki/ zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.

2. Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty.

3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły  zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą  innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub

jego całości, w którym przebywała osoba z podejrzeniem zakażenia.

 

X. Postanowienia końcowe

1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Głogowie ,  tel. 76 727 25 94 lub 603 986 710 

a) Infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia - 222 500 115,

b) Numer informacyjny czynny w godz. 8:00-16:00 - 22 32 58 958,

3. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła strefą żółtą

lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora

Sanitarnego.